Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Motto

Na cestě mladých k dospělosti…

Ponorka?

Pro to, abychom přiblížili, co Ponorka dělá, využijeme symboliku našeho názvu. Jsme vlastně takové útočiště pro děti a mladé lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů, potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe vyznali ve svém životě. Snažíme se, aby se díky nám nepotopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech průšvihů. Pomáháme našim uživatelům k tomu, aby se konečně odrazili od břehu a společně s nimi překonáváme všechna vlnobití, která v tomto složitém období dospívání prožívají. Důležité je také zmínit to, že na palubě naší Ponorky má každý své místo a je důležitý a zároveň je nutné dodržovat určitá pravidla, aby se nám všem společně dobře proplouvalo.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 6 až 20 let, kteří se pohybují ve Žďáru nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:

 • vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa o budoucím uplatnění,…)
 • potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními členy rodiny, ..)
 • vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…)
 • volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
 • fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety, alkohol, marihuana,…)
 • zapojení do služeb a komunity

Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:

– nemluví a nerozumí česky,
– nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč),

Cíle

Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:

 • rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby

 • mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými i vztahy partnerské

 • připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci

 • orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít

 • trávit smysluplně volný čas

 • starat se o své fyzické i duševní zdraví

Zásady poskytovaných služeb

 • Nízkoprahovost

 • Respekt

 • Anonymita

 • Mlčenlivost

 • Individuální přístup